Last update: 2024-05-18A BPCS (Business planning and control system) integr�lt programcsomag az �gynevezett ERP rendszerek kateg�ri�j�ba tartozik. Az amerikai SSA Global Technologies (jelenleg az Infor c�g r�sze) �ltal kifejlesztett BPCS rendszert ma m�r vil�gszerte mintegy 6.500 v�llalatn�l, k�zel h�szezer telephelyen haszn�lj�k. A rendszer hat�konys�g�hoz �s funkci�gazdags�g�hoz k�pest k�lts�gk�m�l� megold�st ny�jt az iparv�llalatok sz�m�ra �zleti alapfolyamataik kezel�s�hez.

A BPCS mint tranzakci�s rendszer sokr�t�, gazdag adatb�zissal rendelkezik, amely percre k�sz m�don nyomon k�veti a v�llalatban zajl� folyamatokat �s tranzakci�kat az �rt�kes�t�st�l kezdve a gy�rt�son �t a rakt�rgazd�lkod�sig, beszerz�sig �s p�nz�gyekig. E gazdag adatb�zisra �p�tett d�nt�sel�k�sz�t� �s elemz� rendszerrel a v�llalatvezet�k kifinomult k�pet kaphatnak az �ltaluk ir�ny�tott c�g, illetve szervezeti egys�g p�nz�gyi �s nem p�nz�gyi mutat�inak alakul�s�r�l.

A BPCS rendszer "motorj�t" a gy�rt�sir�ny�t�si modulok k�pezik. E modulok alapjai az MRPII koncepci�nak megfelel�en ker�ltek kialak�t�sra, de tartalmazz�k a gy�rt�sir�ny�t�s �s gy�rt�stervez�s �jabb ir�nyzataihoz sz�ks�ges t�mogat�st is (pl. JIT modell, Lean filoz�fia). A gy�rt�stervez�si �s gy�rt�sir�ny�t�si modulok seg�ts�g�vel a t�nyleges vev�i ig�nyekre �s egy�b keretparam�terekre �p�lve meghat�rozhat� a gy�rt�si �s beszerz�si terv. E tervek t�nyleges gy�rt�si �s beszerz�si rendel�sekk� alak�that�k, melyek ezek ut�n nyomon k�vethet�k teljes�t�s �s k�lts�gek szempontj�b�l egyar�nt.

A k�szletgazd�lkod�si modul nagyon szoros kapcsolatban �ll mind a gy�rt�si, mind pedig az �rt�kes�t�si �s beszerz�si modulokkal. A k�szletrendszer seg�ts�g�vel az aktu�lis �s v�rt k�szletszint gyakorlatilag percrek�szen ellen�rizhet�. A felhaszn�l� �ltal alak�that� param�terek seg�ts�g�vel pedig a k�szlet optim�lis szinten tarthat�, figyelembe v�ve a minim�lis finansz�roz�st, ugyanakkor az ell�t�s �s a vev�kiszolg�l�s biztons�g�t.

Az �rt�kes�t�si �s vev�i rendel�sfeldolgoz�si modul rugalmas megold�st biztos�t k�l�nf�le �rt�kes�t�si helyzetek kezel�s�re. A BPCS rendszer r�sz�t k�pez� interface-ek (SMG) seg�ts�g�vel a rendszer k�nnyen kieg�sz�thet� a napjaink k�vetelm�ny�t k�pez� internetes, valamint elektronikus rendel�sfelvitellel, illetve dokumentumok elektronikus k�ld�s�nek funkci�j�val.

A hagyom�nyos p�nz�gyi funkci�k (foly�sz�ml�k, f�k�nyv) term�szetesen a rendszer r�sz�t k�pezik. A p�nz�gyi modulok r�sze ezen k�v�l az �gynevezett konfigur�lhat� f�k�nyv, amely a hagyom�nyos f�k�nyvi funkci�k mellett lehet�v� teszi t�bb k�nyv p�rhuzamos vezet�s�t (pl. forintban �s doll�rban, vagy magyar �s k�lf�ldi sz�mviteli k�vetelm�nyek szerint), valamint a konrolling ig�nyeit is kiszolg�l� elemz�si adatb�zis is kialak�that� ebben a modulban (pl. k�lts�gfeloszt�sok k�l�nf�le vet�t�si alapok szerint).

A BPCS sokr�t� �s gazdag funkcionalit�s�t �s adatb�zis�t kihaszn�lva a szoftver k�r� a leg�jabb, modern megold�sok telep�thet�k, �s ezek t�bbs�ge ma m�r a BPCS term�kcsal�d r�sz�t k�pezik. E term�kcsal�dban megtal�lhat� a munkafolyamat modellez� rendszer, a d�nt�sel�k�sz�t� �s tervez� rendszer fels�- �s k�z�pvezet�knek, az �gyf�lkapcsolat kezel� rendszer (CRM), a B2B �s B2C elektronikus kereskedelem, az ell�t�si l�nc kezel�s (SCM) �s az elektronikus beszerz�si rendszer is.

Minden integr�lt rendszer bevezet�se a folyamatok prec�z sz�mbav�tel�vel, fel�lvizsg�lat�val �s ha sz�ks�ges, optimaliz�l�s�val p�rosul. E munk�hoz ny�jt hat�kony seg�ts�get a BPCS bevezet�si m�dszertana, amely a szoftver specialit�saira alapulva annak lehet� legjobb kihaszn�l�sa fel� pr�b�lja ir�ny�tani a felhaszn�l�kat.


Mi�rt a BPCS?

Referenci�k