Last update: 2024-06-19

A prOffice Kft. �ltal kiemelten kezelt �s aj�nlott platform, amelyet a kezdetekt�l ismer�nk, �s amely platformon v�gzett munk�ink sor�n t�bb mint 100 ember-�v tapasztalatot halmoztunk fel: az IBM AS/400

Az IBM AS/400 �s az �j a vil�g egyik legn�pszer�bb t�bbfelhaszn�l�s, �ltal�nos c�l� �zleti sz�m�t�g�pe, mely egyar�nt j�l haszn�lhat� komplex �zleti alkalmaz�sok futtat�s�ra �s olyan modern Internet alap� megold�sok l�trehoz�s�ra, mint pl. besz�ll�t�i l�nc kezel�se (SCM), v�llalatir�ny�t�si rendszer (ERP), �gyf�lkapcsolatok kezel�se (CRM), szerveroldali Java, Domino, �zleti intelligencia �s extranetek kialak�t�sa (B2B).

Az AS/400 fejlett architekt�r�ja �s technol�giai vezet� szerepe folyt�n egyed�l�ll� az informatikai piacon. Integr�lt fel�p�t�se cs�cstechnol�gi�t k�pvisel, mik�zben elfedi a felhaszn�l� el�l azt a komplexit�st, amit a hagyom�nyos informatikai besz�ll�t�k munk�j�nak �sszess�ge alkot. Ma t�bb, mint 700 000 darab AS/400 m�k�dik a vil�g 150 orsz�g�ban - ebb�l t�bb, mint 700 Magyarorsz�gon.

A g�p lelk�t az OS/400 oper�ci�s rendszer alkotja, mely egy t�k�letesen integr�lt oper�ci�s k�rnyezet. Rendelkezik mindennel, ami sz�ks�ges lehet a v�llalkoz�s alkalmaz�sainak futtat�s�hoz, f�ggetlen�l annak m�reteit�l. Az ipar�gban egyed�l�ll� m�don az AS/400 rendszerek k�pesek p�rhuzamosan t�bb alkalmaz�s architekt�r�t t�mogatni egyetlen szerveren (OS/400, Windows, Linux �s UNIX).

Szolg�ltat�saink:

�rt�kes�t�s, support
AS/400 oktat�s
AS/400 hardver beruh�z�s n�lk�l
Megl�v� AS/400-hoz m�sodlagos h�tt�rszerver

�rt�kes�t�s, support

Az IBM �zleti partnerek�nt biztos�tani tudjuk �gyfeleinknek a megfelel� AS/400 hardverh�tteret. T�mogat�st ny�jtunk az ide�lis konfigur�ci� kiv�laszt�s�ban, megrendel�s�ben, a felhaszn�l�i szoftver telep�t�s�ben. V�llaljuk a rendszer fel�gyelet�t, ig�ny szerint ak�r a teljesk�r� �zemeltet�s�t is. �j oper�ci�s rendszer vagy modell megjelen�se eset�n elv�gezz�k a szoftver �s hardver upgrade-et.

VisszaAS/400 oktat�s

Napjaink egyik legkorszer�bb sz�m�t�g�p-architekt�r�j�r�l fejleszt�ink magas szint� ismeretekkel rendelkeznek mind hardver, mind pedig programoz�i t�ren. �les k�rnyezetben szerzett gyakorlati tapasztalataikkal megfelel� h�tteret biztos�tanak oktat�si programjaink megval�s�t�s�hoz.

C�g�nk v�llalja AS/400 tanfolyamok lebonyol�t�s�t

 • egy�ni ig�nyekhez szabottan
 • konzult�ci�s rendszerben
 • nem csak �gyfeleink sz�m�ra
 • k�l�nb�z� szinteken
 • t�bbf�le t�m�ban
 • ak�r r�vid hat�rid�n bel�l is
Tanfolyamaink modulonk�nt, vagy azok kombin�ci�jak�nt is megrendelhet�k:

Bevezet�s, a rendszer architekt�r�ja
 • AS/400 alapismeretek
AS/400 rendszergazd�k k�pz�se
 • AS/400 rendszer ir�ny�t�i ismeretek
Alkalmaz�sok rendszergazd�i sz�m�ra:
 • AS/400 Query - Lek�rdez�sek
 • AS/400 SQL - Adatb�ziskezel�s
Programoz�k sz�m�ra
 • Programoz�s az AS/400 vez�rl� nyelv�n - A CL programnyelv
 • Az alkalmaz�sok programoz�sa - Az RPG programnyelv

VisszaA prOffice Kft. aj�nlata kisv�llalatoknak:

Ha c�ge sz�m�ra fontos a biztons�gos hardverh�tt�r, de anyagi vagy m�retbeli korl�tai megg�tolj�k egy AS/400-as szerver beszerz�s�ben, a prOffice Kft. lehet�s�get ny�jt g�pid� b�rl�sre.

Saj�t AS/400-as g�p�nk�n egy part�ci�t k�l�n�t�nk el c�ge sz�m�ra, amelyhez telefonos vagy internetes hozz�f�r�st biztos�tunk. �gy �n�k nagyobb befektet�s n�lk�l jutnak hozz� a megfelel� szerverh�tt�rhez. Tov�bbi el�nye a konstrukci�nak, hogy a g�p �zemeltet�s�nek, illetve karbantart�s�nak k�lts�geit sem �n�knek kell �llnia, hiszen szakk�pzett koll�g�ink elv�gzik ezeket a feladatokat.

VisszaHa az �n�k c�ge m�r rendelkezik AS/400 szerverrel:

El�fordulhat, hogy a g�pen v�gzett karbantart�si munk�latok alatt nem haszn�lhat� a tranzakci�s rendszer. Hogy ilyen esetben koll�g�i zavartalanul folytathass�k tev�kenys�g�ket, a prOffice Kft. biztons�gi hardverh�tteret aj�nl c�ge sz�m�ra.

Saj�t AS/400-as g�p�nk�n egy part�ci�t k�l�n�t�nk el, ahov� az utols� ment�st �thelyezve telefonos vagy internetes hozz�f�r�s seg�ts�g�vel folytathat� a munka eg�szen addig, am�g az �n�k szervere ism�t haszn�lhat� nem lesz. Ily m�don c�ge folyamatos m�k�d�se biztos�tott g�pkarbantart�s eset�n is.

Vissza

Referenci�k