Last update: 2024-05-18

A prOffice 1992-ben jött l�tre, �s a mintegy hat �vig bet�ti t�rsas�g form�j�ban m�k�d� c�g 1998 m�jus�ban Kft-v� alakult, s ezzel egyidej�leg tev�kenys�gi k�r�t is jelent�sen kisz�les�tette.

Fő tev�kenys�g�nk, mely a kezdetekt�l meghat�rozza c�g�nk profilj�t, AS/400 alap� fejleszt�sek, els�sorban v�llalatir�ny�t�si rendszerek implement�l�sa, a magyar jogszab�lyi el��r�soknak megfelel� m�dos�t�sa, testreszab�sa. A BPCS �s a MOVEX, amelyekben igen nagy tapasztalatot szerezt�nk az �vek sor�n, Eur�p�ban a legkedveltebb ERP rendszerek k�z� tartoznak. Nem v�letlen�l, hiszen mindkett� hat�konyan de k�lts�gk�m�l�en fedi le az iparv�llalatok folyamatait �s tranzakci�it.

Mindig arra t�rekedt�nk, hogy �gyfeleink sz�m�ra ne csak "telep�ts�nk" egy rendszert, hanem val�di sz�ks�gleteiket �s egy�ni ig�nyeiket felm�rve igaz�n hasznos eszk�zt adjunk a kez�kbe, amelyet maxim�lisan kihaszn�lva a v�llalat minden ter�lete egys�ges ir�ny�t�s al� ker�l.

Ezen filoz�fia vez�relt benn�nket akkor is, amikor a piaci ig�nyeknek el�be menve, vagy m�r felmer�l� sz�ks�gletekre reag�lva elind�tottuk saj�t fejleszt�i tev�kenys�g�nket. Kifejlesztett�k T�rgyieszk�z Nyilv�ntart� (AST) modulunkat. A Magyarorsz�gon elterjedt k�lf�ldi v�llalatir�ny�t�si rendszerek legt�bbj�nek egyik gyenge pontja ugyanis a t�rgyieszk�z nyilv�ntart�s. E modul magas funkcionalit�s�val, a magyar jogszab�lyi k�vetelm�nyek teljes kiel�g�t�s�vel, felhaszn�l� bar�t megold�saival megsz�nteti ezen hi�nyoss�got.

�gyfeleink k�z�tt megjelentek a bankok �s biztos�t�k, melyek sz�m�ra speci�lis feladatokat ell�t� modulokat fejlesztett�nk. Ilyenek a Banki hitelbiztos�t�k-nyilv�ntart� �s �rt�kbecsl�, valamint a Banki jutal�k-nyilv�ntart� rendszerek.

Az ut�bbi �vek sor�n jelent�sen megn�vekedtek k�lf�ldi megrendel�seink, kapacit�sunk mind nagyobb h�nyad�t k�t�tt�k le k�lf�ldi, projektjelleg� fejleszt�sek. C�g�nk egyedi ig�nyek megval�s�t�s�t is v�llalja, az ig�nyfelm�r�st�l a kivitelez�sen �s bevezet�sen �t az oktat�sig �s rendszerfel�gyeletig. Tapasztalt szakembereink r�szv�tel�vel projekt-teamek munk�j�ba val� bekapcsol�d�sunk is lehets�ges.

B�r az �ltalunk aj�nlott v�llalatir�ny�t�si rendszerek t�masztanak bizonyos m�retbeli �s anyagi felt�teleket, c�g�nk speci�lis, b�v�thet� csomagokkal igyekszik t�mogatni a kisv�llalatok hat�kony �s magas sz�nvonal� rendszer- �s hardverh�tter�nek biztos�t�s�t is. �gyfeleink �gy a gazdas�g b�rmely szegmens�b�l kiker�lhetnek.

Igyeksz�nk megfelelni az elektronikus �zlet- �s kereskedelem ir�ny�b�l �rkez� kih�v�soknak is: intranetes �s internetes megold�sokat k�n�lunk partnereinknek r�szben a megl�v� alkalmaz�sok kiterjeszt�sek�nt, r�szben �j alkalmaz�sokk�nt.

A c�g�nk �ltal t�mogatott v�llalatir�ny�t�si rendszerek az IBM AS/400 sz�m�t�g�pcsal�dra �p�lnek, amely napjaink egyik legkorszer�bb sz�m�t�g�p architekt�r�j�t k�pviseli. A g�pek nagy teljes�tm�nye �s majd 100 %-os biztons�ga mellett fontos tulajdons�ga m�g, hogy �vtizedekig k�pesek befogadni a m�szaki �j�t�sokat, �gy nincs sz�ks�g �jabb �s �jabb jelent�s beruh�z�sokra, hogy a v�llalat informatikai h�ttere korszer� maradjon.

A prOffice Kft. tev�kenys�g�t az IBM Magyarorsz�gi Kft. (1997 �ta) valamint az AVNET Elektronika Kft. (1999 �ta) AS/400 �zleti partnerek�nt folytatja, s ebben a min�s�g�ben �p�tett ki, s tart fenn k�lcs�n�s el�ny�kkel j�r� kapcsolatot t�bb �gyfel�vel.

Legf�bb c�lunk: �gyfeleink ig�nyeinek min�l sz�lesebb k�r� �s magas sz�nvonal� kiszolg�l�sa, hogy hat�kony megold�sokkal j�ruljunk hozz� �zleti c�ljaik el�r�s�hez.

C�lunk megval�s�t�s�ban kiv�l� h�tteret biztos�t fejleszt�i �s tan�csad�i csapatunk, magas szint� szaktud�ssal �s �les k�rnyezetben szerzett gyakorlati tapasztalatokkal. C�g�nk szakmai magj�t azon fejleszt�ink alkotj�k, akik szaktud�suk mellett az �vek sor�n olyan v�llalati tapasztalatot, szervez�i gyakorlatot szereztek, amely lehet�v� teszi az ig�nyek gyors �s pontos meg�rt�s�t, megval�s�t�s�t.