Last update: 2024-05-18
A BOARD olyan eszk�z, amely a vezet�k, �zleti tervez�k, elemz�k �s kereskedelmi k�pvisel�k tev�keny�g�t hivatott el�seg�teni. A rendszer alapvet� funkci�i, az adatok elemz�se �s a jelent�sek k�sz�t�se mellett, a v�llalati folyamatok szimul�ci�j�nak k�pess�ge alkalmass� teszi a rendszert tervez�sre is, t�mogatva ezzel a vezet�i d�nt�seket.

A szoftver alkalmaz�sa f�ggetlen ipar�gt�l �s a c�g m�ret�t�l. A sv�jci k�zpont� Board International fejlesztette ki 1995-ben �s eddig 900 k�l�nb�z� nagys�g� �s ipar�gban tev�kenyked� nyugat-eur�pai c�gn�l ker�lt bevezet�sre sikeresen. Magyarorsz�gon olyan v�llalatok v�lasztott�k a BOARD rendszert, mint a B�V Bizom�nyi Keresked�h�z �s Z�loghitel Rt, a Johnson & Johnson �s a L'Or�al Magyarorsz�g Kft. �r-funkci� ar�nya a legjobbnak bizonyult a konkurens term�kek k�z�tt.

A szoftvert kifejleszt� c�g tulajdonosai vezet�i tan�csad�k l�v�n olyan m�don alak�tott�k ki a funkci�kat, hogy azok a legjobban feleljenek meg a vezet�k ig�nyeinek. A BOARD haszn�lat�hoz nem sz�ks�ges bonyolult sz�m�t�stechnikai �s programoz�i ismeret, hiszen a be�ll�t�sa, illetve k�s�bb a haszn�lata sem ig�nyel programoz�st. A felhaszn�l� maga alak�thatja ki a k�v�nt modelleket az eszk�z objektumai seg�ts�g�vel. A rendszer haszn�lata egyszer�, k�nnyen megtanulhat�. Ahhoz, hogy a sokoldal� vezet�i ig�nyeknek megfeleljen, olyan funkci�k is be�p�t�sre ker�ltek, mint p�ld�ul a grafikonba k�zvetlen�l t�rt�n� adatbeviteli lehet�s�g, amelyet a vizu�lisabb megk�zel�t�s� vezet�k a t�bl�zatokkal szemben el�nyben r�szes�tenek.

Mindemellett a BOARD a szervezeti, vagy �zleti koncepci�k v�ltoztat�sait teljes rugalmass�ggal tudja kezelni. Olyan adatfeldolgoz�si technol�gi�t dolgoztak ki hozz�, amellyel gyorsan el� lehet �ll�tani elemz�seiket ak�r rendk�v�l nagy adatmennyis�g eset�n is. A BOARD b�rmilyen adatb�zishoz kapcsolhat�, egyszerre t�bbf�le adatb�zissal is k�pes dolgozni.

Magyarorsz�gon a prOffice Kft. forgalmazza a BOARD rendszert �s v�llalta a helyi t�mogat�st a szoftvert megv�s�rl� c�gek r�sz�re.

Amennyiben tov�bbi inform�ci�kat szeretn�nek kapni, c�g�nk sz�vesen v�llal ak�r az �n�k telephely�n t�rt�n� bemutat�st is, ahol a c�g profilja alapj�n elk�sz�tett demo seg�ts�g�vel tekinthetik meg a rendszer m�k�d�s�t.

Ezen k�v�l aj�nljuk m�g a http://www.board.com weboldalt, ahol ki lehet pr�b�lni a Board Internetes verzi�j�t, illetve a rendszer fejleszt�j�r�l, az Orenburg Resources-r�l is tal�lnak inform�ci�kat.

Referenci�k